Veštine komunikacije

Veštine komunikacije se nalaze u vrhu liste veština koje poslodavci traže i cene kod svojih (potencijalnih) zaposlenih. Praktično ne postoji posao za koji nisu potrebne ove veštine, bilo da je u pitanju rad u velikoj korporaciji, malom preduzeću ili sopstveni biznis. Veštine komunikacije predstavljaju možda najznačajnije veštine potrebne za uspešno obavljanje posla i funkcionisanje u timu. Njih najšire možemo da definišemo kao kreiranje i interpretiranja poruka drugih ljudi u različitim kontekstima.

Pisana komunikacija

Usmena komunikacija

Prezentovanje i javni nastup

Pregovaranje

 


 


 

Pisana komunikacija

Pisana komunikacija je neizostavni deo svakodnevnog funkcionisanja na poslu. Veštine pisane komunikacije omogućavaju da sa lakoćom izražavamo sopstvene ideje.

Pisana komunikacija podrazumeva:

 • jasno izražavanje precizno koristeći jezik
 • razvijanje logične argumentacije
 • vođenje beleški, selekcija, interpretiranje i sumiranje sadržaja
 • pisanje izveštaja
 • prilagođavanje stila različitoj publici
 • izbegavanje žargona

Kako se razvija? Na primer:

Pisanje članaka, i drugih pisanih sadržaja kao što su blogovi, magazini, webzini

Pisanje različitih naučnih i stručnih radova, izveštaja i tekstova na fakultetu

Pisanje i-mejlova, dopisa, molbi

Usmena komunikacija

Usmena komunikacija je sposobnost da se razgovara sa drugima kako bi se pružile i razmenile informacije ili ideje. Usmena komunikacija podrazumeva sledeće elemente:

 • Precizno slušanje šta sagovornik priča; 
 • Sposobnost da se jasno izrazi sopstvena misao ili stanovište
 • Sposobnost da se pojasni i sumira ono što sagovornik priča
 • Prepoznavanje vrednosti i osećanja sagovornika
 • Pomaganje sagovorniku da definiše problem
 • Veštine telefoniranja /promišljanje šta želimo da kažemo, koja je svrha razgovora

Kako se razvijaju? Na primer:

Pružanje informacija usmenim putem (sekretarski poslovi, javljanje na telefon...)

Polaganje ispita na fakultetu usmenim putem

Različite vrste aktivnosti usmerenih na pomaganje drugima ili pružanje usluga

Prezentovanje i javni nastup

Veštine prezentovanja predstavljaju poseban vid usmene komunikacije. One su ključne za izlaganje neke ideje, koncepta, sadržaja kako bi se privukla pažnja i publika zainteresovala. Bilo da je u pitanju formalno prezentovanje na nekom poslovnom ili naučnom skupu, držanje predavanja ili neformalno prezentovanje neke ideje na internom sastanku sa kolegama, ključno je privući i održati pažnju publike kojoj se obraćamo. Za uspešnu prezentaciju potrebno je imati u vidu sledeće:

 • Svest o ciljnoj grupi kojoj se obraćamo i njenim potrebama i karakteristikama
 • Planiranje i strukturisanje prezentacije
 • Fokus na glavne ideja ili informacije, bez zadržavanja na manje važnim ili suvišnim detaljima koji odvače pažnju
 • Efikasno korišćenje neverbalne komunikacije - govor tela, držanje, visina i boja glasa, adekvatno oblačenje
 • Korišćenje audio-vizuelnih pomagala - ne preterano, već samo onda kada mogu da pojačaju ono što usmeno izlažemo

Kroz koje aktivnosti se razvijaju? Na primer kroz:

Prezentovanje rezultata seminarskog ili nekog drugog rada na fakultetu koje može da uključuje korišćenje ppt ili neke druge prezentacije

Medijski nastupi (na radiju, televiziji), odnosi sa javnošću

Asistiranje profesoru u nastavi

Pregovaranje

Pregovaranje označava sposobnost diskutovanja u cilju postizanja zajedničkog, kompromisnog rešenja, dogovora na uzajamno zadovoljstvo. Iako je pregovaranje potrebnije u nekim profesijama vezanim za prodaju i marketing, ono je važno i u svakoj drugoj poslovnoj situaciji kada treba da se dođe do zajedničkog dogovora ili usaglašavanja o načinu na koji će se raditi ili rešiti neki problem. Neki od elemenata efikasnog pregovaranja su:

 • Sposobnost ubeđivanja drugih, diskutovanje i pružanje argumenata
 • Naglašavanje pozitivnih aspekata pruženih argumenata
 • Razumevanje potreba osobe sa kojom se razgovara
 • Spremnost na odgovaranje na prigovore vašim argumentima
 • Taktičnost i diplomatija

Kroz koje aktivnosti se razvijaju? Npr.

Sprovođenje ideja za koje je potrebno dobiti nečiju pomoć, podršku

Promovisanje i prodaja proizvoda ili usluga

Debate

Zagovaranje, zalaganje za određenu ideju